Alexia Katsaounis, president of the BoD, on the creation of Desmos