ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΔΕΣΜΟΣ 21 for 21» 

(English translation directly below Greek)

Α. Εισαγωγή

 1. Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο µε την επωνυµία «ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΕΣΜΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΟΣ» (καλούμενο εφεξής ως ο “Διοργανωτής”), με ΑΦΜ 997460285 που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 71, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισµό µε τίτλο «ΔΕΣΜΟΣ 21 for 21» (καλούμενος εφεξής ως «ο Διαγωνισµός»), σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους συµµετοχής (καλούμενοι εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτηµένοι και θα ενημερώνονται, εφόσον χρειαστεί, (ενδεικτικά, λ.χ. σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού, στον διαδικτυακό τόπο www.desmos.org (καλούμενος εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).
 2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισµός των προϋποθέσεων και εν γένει των όρων συµµετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η να συμμετάσχει σε αυτόν, της διαδικασίας σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της περιγραφής της ακριβούς διαδικασίας και των όρων που διέπουν το στάδιο αξιοποίησης των Δώρων του Διαγωνισμού και δεσμεύουν τους νικητές του Διαγωνισμού.
 3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συντελείται δια της ολοκλήρωσης της αγοράς του λαχνού και συνιστά αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών του Διαγωνισμού, οι οποίοι (όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες): (α) δεσμεύουν πλήρως τους συμμετέχοντες ως προς το πλαίσιο συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, το πλαίσιο ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού και το πλαίσιο αξιοποίησης των Δώρων του Διαγωνισμού, (β) περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και (γ) επικαιροποιούνται, (ενδεικτικά λ.χ. σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας αυτού) στον Διαδικτυακό Τόπο χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή ως προς την ενημέρωση των συμμετεχόντων περί της τροποποίησης αυτών. Οι υποψήφιοι οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση τους σε σχέση με τυχόν αλλαγές των όρων του Διαγωνισμού, επισκεπτόμενοι τον Διαδικτυακό Τόπο. Οι δε παρόντες όροι και κάθε επικαιροποίηση αυτών φυλάσσονται σε συμβολαιογράφο, με βεβαιωμένη την ημερομηνία σύνταξής τους.

Β. Διάρκεια, δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό

 1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισµού ΔΕΣΜΟΣ 2021 ορίζεται από την Πέμπτη 23/09/2021 στις 10:00 π.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) έως και την Τρίτη 02/11/2021 στις 21:00 μ.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) (καλούμενη εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, µετά τη λήξη του Διαγωνισµού ή µετά από τυχόν αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συµµετοχές δεν είναι πλέον δυνατές, ούτε δεσμεύουν με κάποιον τρόπο τον Διοργανωτή. Στην περίπτωση αυτή οι συµµετέχοντες µε τη συµµετοχή στον Διαγωνισµό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωµα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νοµιµοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισµού, είτε την παράδοση του µη παραδοθέντος δώρου, είτε οιαδήποτε αποζηµίωση.
 3. Δικαίωµα συµµετοχής στον Διαγωνισµό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο δια της συναίνεσης του προσώπου/προσώπων που ασκεί/ασκούν τη γονική μέριμνα ενώ η συμμετοχή στις διαδικτυακές συνομιλίες που παρέχονται ως Δώρο δύναται να λάβει χώρα μόνο παρουσία και εποπτεία ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανήλικου συμμετέχοντος. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται σε οιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και ειδικώς, μετά την ανάδειξη των νικητών να ζητήσει την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας των συμμετεχόντων ή/και αναδειχθέντων, ως νικητών, προς επιβεβαίωση της συνδρομής της ως άνω προϋπόθεσης συμπλήρωσης του 16ου έτους της ηλικίας, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή της δυνατότητας αξιοποίησης των Δώρων του Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα νικητή. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι ο συμμετέχων ή/και, σε επόμενο στάδιο, ο αναδειχθείς ως νικητής είναι ανήλικος και ότι ψευδώς δήλωσε ότι έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, θα αποκλείεται αυτομάτως από την διαδικασία του Διαγωνισμού σε οιοδήποτε στάδιο αυτή βρίσκεται και εφόσον έχει ήδη αναδειχθεί, ως νικητής, θα χάνει αυτόματα το Δώρο που έχει κερδίσει, χωρίς να ευθύνεται ο Διοργανωτής καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τον ως άνω αποκλεισμό ή/και απώλεια του Δώρου του Διαγωνισμού.
 4. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στον Διαγωνισµό θα πρέπει αφού επισκεφθούν τον Δικτυακό Τόπο www.ticketmaster.gr να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία αγοράς των διαθέσιμων λαχνών, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στις σχετικές σελίδες πώλησης λαχνών, και αναγράφονται στους παρόντες Όρους. Έκαστος λαχνός παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα να συμμετάσχει στην οριζόμενη στον όρο Δ Κλήρωση–Ανάδειξη Νικητών υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους, να πραγματοποιήσει ολιγόλεπτη διαδικτυακή συνομιλία με μία από τις προσωπικότητες που συμμετέχουν στη λαχειοφόρο. Για κάθε προσωπικότητα που συνεισφέρει ως Δώρο τη δυνατότητα ολιγόλεπτης συνομιλίας λαμβάνει χώρα χωριστή κλήρωση ανάμεσα στους συμμετέχοντες που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την αγορά των λαχνών για την εν λόγω προσωπικότητα. Προϋπόθεση απόδοσης του Δώρου αποτελεί η υπογραφή και αποδοχή από τον εκάστοτε νικητή της Δήλωσης Αποδοχής και Εκτέλεσης του Δώρου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες τελεί η υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης ολιγόλεπτης, μέσω τηλεδιάσκεψης, διαδικτυακής συνομιλίας με τη διασημότητα.
 5. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές επιθυμεί στον Διαγωνισµό καθ’όλη τη διάρκεια αυτού, αγοράζοντας έναν ή περισσότερους λαχνούς για την ίδια ή άλλη διάσημη προσωπικότητα.
 6. Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Διοργανωτή, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, ο Διοργανωτής δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει τη συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, ο Διοργανωτής δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή.

Γ. Δώρο Διαγωνισμού

 1. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν συνολικά 21 νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν ως Δώρο τη δυνατότητα υπό τους όρους και προϋποθέσεις του όρου ΣΤ να πραγματοποιήσουν μια ολιγόλεπτη και αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης διαδικτυακή συνομιλία με τη διάσημη προσωπικότητα, για την οποία έχουν αγοράσει λαχνό (εφεξής το «Δώρο»).
 2. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Ομοίως δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση του νικητή ως προς τη συμμετοχή στη συνομιλία από άλλο πρόσωπο.
 3. Η αξιοποίηση του Δώρου απαιτεί την ευθύνη και επιμέλεια του αναδειχθέντος για την ύπαρξη κατάλληλης μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο, ικανή, ώστε ευχερώς να υλοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η ολιγόλεπτη διαδικτυακή συνομιλία. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια του δικτύου του αναδειχθέντος ως νικητή και δεν υπέχει καμία υποχρέωση, ούτε ευθύνη για οιαδήποτε βλάβη ή τεχνικό πρόβλημα εντοπίζεται σε ζητήματα τεχνικά ή στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του συνδρομητή που θα αναδειχθεί ως νικητής (για τα οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος) ή/και στις σχετικές πλατφόρμες επικοινωνίας τρίτων (π.χ. zoom, skype κ.α.), τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τη χρήση της υπηρεσίας που απαιτείται για την πραγματοποίηση της μέσω τηλεδιάσκεψης διαδικτυακής συνομιλίας που παρέχεται ως Δώρο.
 4. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε εκ των μερών του Διαγωνισμού (νικητή και προσωπικότητα) ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή κάθε είδους ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ή άλλη, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή με τον Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 1. Το Δώρο θα πρέπει να αξιοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ανάδειξη του υποψηφίου ως νικητή και δεν δύναται να µεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο πέραν εκείνων, των οποίων τα απαραίτητα στοιχεία /διαπιστευτήρια θα έχουν συγκεντρωθεί εντός των δοθέντων χρονικών ορίων.
 2. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης του Δώρου για λόγους ανωτέρας βίας ή/και για λόγους που ανάγονται αποκλειστικά σε πράξεις ή και παραλείψεις της προσωπικότητας.

Δ. Κλήρωση-Ανάδειξη Νικητών

 1. Από τις έγκυρες συμμετοχές στον Διαγωνισμό, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω, θα ανακηρυχθούν 21 (εικοσιένας) νικητές εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης για κάθε Δώρο, και δύο (2) επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσής τους για κάθε ένα νικητή. Για κάθε διασημότητα θα υλοποιηθεί ξεχωριστή κλήρωση, στο πέρας της οποίας θα αναδεικνύεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 1 (ένας) νικητής και 2 (δύο) επιλαχόντες.
 2. Οι νικητές και οι επιλαχόντες θα επιλεγούν με τυχαία επιλογή των αριθμών των λαχνών τους με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κληρώσεων random.org, που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή και στην οποία ο Διοργανωτής δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει. Η προβλεπόμενη από την παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα εξαγωγή σχετικού excel με αύξουσα αρίθμηση ανά κλήρωση από τη διαχειριστική σελίδα της www.ticketmaster.gr θα γίνει παρουσία συμβολαιογράφου.
 3. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών, θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα την Τετάρτη 03/11/2021 στις 2:00 μ.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) στο γραφείο του ως άνω συμβολαιογράφου, με παρουσία εκπροσώπου/-ων του Διοργανωτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

Ε. Ενημέρωση Νικητών-Παραλαβή Δώρου

 1. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και με email στα στοιχεία που έχουν δηλώσει, όπου και θα τους ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοπροσωπίας. Κάθε νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 7 (έπτα) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

Εάν κάποιος  νικητής δεν ανταποκριθεί στην εκ μέρους του Διοργανωτή τηλεφωνική ή μέσω email προσωπική επικοινωνία, εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία και ώρα αρχικής του ενημέρωσης – όχλησης για τη διαδικασία απόδοσης του Δώρου, αποστέλλοντας εντός της ίδιας προθεσμίας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κατοικίας), προκειμένου να ολοκληρωθεί η επικοινωνία µαζί του για τη δυνατότητα εξακρίβωσης ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου του, ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι του.

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία επέλθει έκπτωση από το Δώρο στο πρόσωπο του νικητή, ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης με τον ίδιο τρόπο, ως ορίζεται στον όρο 1 του παρόντος κεφαλαίου. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί στην σχετική επικοινωνία – όχληση εκ μέρους του Διοργανωτή εντός 7 (επτά) ημερών από τη στιγμή της κατά τα ως άνω αρχικής επικοινωνίας – όχλησης εκ μέρους του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τον όρο 1 του παρόντος κεφαλαίου, ο δε δεύτερος επιλαχών οφείλει να ανταποκριθεί στη σχετική επικοινωνία – όχληση εντός 7 (επτά) ημερών κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ακυρωθεί και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει τους νικητές στην ιστοσελίδα του, με Instagram σχόλιο (comment) και Facebookανάρτηση (post) την Τετάρτη 03/11/2021.

 1. Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόµα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, µπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση,

(β) σε περίπτωση που η συµµετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που η συµµετοχή του αποτελεί, κατά την αποδεδειγμένη κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα συστήµατα των Διοργανωτών ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου,

(δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας µε τον νικητή σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά από την κλήρωση, αποβεί άκαρπη.

(στ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερηµένα ή κατά τρόπο μη προσήκοντα στην αξιοποίηση του Δώρου.

 1. Κατά την εκτέλεση του Δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς η ηλικία του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, η εκτέλεση του Δώρου είναι δυνατή μόνο παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του Δώρου του. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια το Δώρο που δεν αναζητήθηκε και / ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τον νικητή, σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.
 2. Ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκτέλεσης του Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 3. Με την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού στον Διοργανωτή, χωρίς καμία επιβάρυνση του τελευταίου μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας του και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτού προς τον σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών του Διαγωνισμού καθόλη τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτού. Ενδεικτικά, ο Διοργανωτής στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί την εικόνα των συμμετεχόντων/ και το όνομά τους, μέσω φωτογραφικού υλικού, ηχητικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως Facebook, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει ο Διοργανωτής στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στο πλαίσιο προώθησης, διαφημιστικής εκμετάλλευσης του Διαγωνισμού και κάθε σχετικού με την παρουσίαση του Διαγωνισμού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου, ως αρχειακό υλικό για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες του Διοργανωτή κ.λ.π.
 4. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τον Διοργανωτή, με σκοπό και στο πλαίσιο της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

ΣΤ. Εκτέλεση Δώρου Διαγωνισμού

 1. Ο νικητής κάθε κλήρωσης κερδίζει τη δυνατότητα να συνομιλήσει διαδικτυακά (μέσω κατάλληλης πλατφόρμας Zoom, Skype, Microsoft Teams) με τη διάσημη προσωπικότητα για την οποία έχει αγοράσει τον έγκυρο νικητήριο λαχνό. Σε περίπτωση μη επίτευξης της επικοινωνίας του νικητή με τον Διοργανωτή κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται στον όρο Ε, το αυτό δικαίωμα αποκτά ο πρώτος επιλαχών και ακολούθως, εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον πρώτο επιλαχόντα ακολουθεί ο δεύτερος επιλαχών. Η συνομιλία θα φέρει τα ακόλουθα δεσμευτικά για τον νικητή/επιλαχόντα χαρακτηριστικά:

(1.α.) θα έχει ανώτατο όριο χρονικής διάρκειας τα δέκα πέντε (15) λεπτά,

(1.β.) θα είναι διαδικτυακή και ειδικώς θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και μέσω της υποδειχθείσας από τον Διοργανωτή πλατφόρμας (ενδεικτικά Zoom, Skype, Microsoft Teams) και μέσω συγκεκριμένου link που θα αποστείλει προς το σκοπό αυτό ο Διοργανωτής στον νικητή εγκαίρως, του νικητή ευθυνόμενου πλήρως, ως προς την υποδομή και τεχνική καταλληλόλητα και γνώση σε σχέση με την εκ μέρους του επιτυχή σύνδεση στην υποδειχθείσα πλατφόρμα καθώς και την ομαλή λειτουργία της σύνδεσης με αυτήν στο πλαίσιο διεξαγωγής της συνομιλίας,

(1.γ.) θα έχει αυστηρά προκαθορισμένο περιεχόμενο και ειδικώς θα περιοριστεί σε ερωτήσεις του νικητή προς τη διάσημη προσωπικότητα που θα έχουν προηγουμένως τεθεί σε γνώση και εγκριθεί από τον Διοργανωτή και την διάσημη προσωπικότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους  του παρόντος κεφαλαίου,

(1.δ.) θα παρευρίσκονται σε αυτήν αποκλειστικά και μόνο ο νικητής, η διάσημη προσωπικότητα με την οποία θα συνομιλήσει και – για λόγους προσήκουσας τήρησης των όρων αξιοποίησης του Δώρου – ο εκπρόσωπος του Διοργανωτή με τις στο παρόν κεφάλαιο ανατιθέμενες αρμοδιότητες εποπτείας σε σχέση με την υλοποίηση της συνομιλίας,

(1.ε) θα απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση ή αναπαραγωγή του περιεχομένου των συνομιλιών, χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση του Διοργανωτή.

 1. Η συνομιλία δύναται να προγραμματιστεί σε χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης από τον νικητή στον Διοργανωτή της προβλεπόμενης στον όρο 3 του παρόντος κεφαλαίου Δήλωσης Αποδοχής και Εκτέλεσης του Δώρου. Η ακριβής ημέρα και η ώρα της συνομιλίας θα προγραμματιστεί από τον Διοργανωτή σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα της προσωπικότητας που θα συνομιλήσει με τον νικητή και λαμβάνοντας υπόψη – χωρίς να δεσμεύεται ο Διοργανωτής από αυτήν – και την διαθεσιμότητα του νικητή/επιλαχόντα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί εφικτό να συμφωνηθεί ημέρα και ώρα εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας του νικητή/επιλαχόντα, εφόσον έχει ο τελευταίος κληθεί τουλάχιστον δυο φορές μέσω email να συμμετάσχει στην διεξαγωγή της συνομιλίας σε προκαθορισμένη από τον Διοργανωτή ημέρα και ώρα, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Δώρο. Εάν ο νικητής/επιλαχών δεν εμφανιστεί στην προγραμματισμένη ώρα και μέρα στο συμφωνημένο διαδικτυακό μέσο, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Δώρο.
 2. Προϋπόθεση απόδοσης του Δώρου και υλοποίησης της ανωτέρω αναφερόμενης συνομιλίας, είναι η εκ μέρους του νικητή/επιλαχόντα αποδοχή και υπογραφή της έγγραφης Δήλωσης Αποδοχής και Εκτέλεσης του Δώρου, στην οποία τίθενται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκτέλεση του Δώρου και η αποδοχή της οποίας αποτελεί ουσιώδη όρο απόδοσης του Δώρου σε έκαστο νικητή. Μετά την ανάδειξη του νικητή ο Διοργανωτής οφείλει εντός εύλογου χρόνου να παραδώσει σε αυτόν το ως άνω έγγραφο, ο δε νικητής υποχρεούται να υπογράψει έκαστη σελίδα του ως άνω εγγράφου και να θέσει στο τέλος αυτού ολογράφως το ονοματεπώνυμό του και την υπογραφή του και να λάβει επί αυτών θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή, ακολούθως δε να το παραδώσει με δικές του δαπάνες στον Διοργανωτή σε πρωτότυπη μορφή. Άρνηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων εκ μέρους του νικητή παρέχει στον Διοργανωτή το δικαίωμα να αποκλείσει τον νικητή από το Δώρο χωρίς καμία αξίωση του νικητή έναντι του Διοργανωτή.
 3. Για την ως άνω συνομιλία αυτή, κάθε νικητής, ή επιλαχόντας στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας του νικητή, θα πρέπει να υποβάλει εγγράφως μέσω email στο Διοργανωτή τις ερωτήσεις που επιθυμεί να απευθύνει στην διάσημη προσωπικότητα, οι οποίες κατά μέγιστο αριθμό συμφωνούνται να ανέρχονται σε 10 ερωτήσεις, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα κληθεί από τον Διοργανωτή να υποβάλει τις ερωτήσεις αυτές. Εάν ο νικητής δεν υποβάλλει έγκαιρα τις ερωτήσεις του, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, και ο Διοργανωτής στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ακυρωθεί.
 4. Το περιεχόμενο και ο αριθμός των ερωτήσεων τελούν υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή, καθώς και υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της προσωπικότητας για την οποία αφορά η υλοποίηση της συνομιλίας. Για την υποβολή των ερωτήσεων θα προηγείται έγγραφη συναίνεση του Διοργανωτή προς τον νικητή που θα χορηγείται και μέσω email, ουδεμία δε ερώτηση δεν δύναται να υποβάλει ο νικητής, εάν αυτή δεν έχει προηγουμένως λάβει έγγραφη συναίνεση του Διοργανωτή, στην οποία (συναίνεση) θα εμπεριέχεται επακριβώς και το ακριβές περιεχόμενο και ο αριθμός των ερωτήσεων που επιτρέπεται στον νικητή να υποβάλει. Σε περίπτωση που κάποια ή όλες οι ερωτήσεις κριθούν ακατάλληλες, ο νικητής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει τις ερωτήσεις εκ νέου αφού διορθώσει, αντικαταστήσει ή αφαιρέσει τις ακατάλληλες ερωτήσεις και αποστείλει εγκαίρως και δη εντός μιας (1) ημέρας από τη σχετική ειδοποίησή του στον Διοργανωτή για έγκριση τις αναθεωρημένες ερωτήσεις αυτές
 5. Δεν θα γίνονται αποδεκτές ερωτήσεις με περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές ερωτήσεις με περιεχόμενο που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα και μη) της συμμετέχουσας προσωπικότητας. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση του διοργανωτή.
 6. Σε περίπτωση που ο νικητής με την υποβολή των ερωτήσεων ή κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή:

α) προσβάλει την προσωπικότητα, το ήθος, την τιμή και αξιοπρέπεια, και την ακεραιότητα του συνομιλητή του ή/και αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα και μη),

β) παρεκκλίνει από τις εγκεκριμένες ερωτήσεις, τη θεματολογία, τα χρηστά ήθη, και την τήρηση της δημόσιας αιδούς,

γ) απευθύνει περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές,

δ) παραβιάσει οιαδήποτε εκ των τιθέμενων στο παρόν κεφάλαιο προδιαγραφών ή/και δεσμεύσεων σε σχέση με την  διεξαγωγή της συνομιλίας,

θα αποκλείεται άμεσα από τη διαδικασία συμμετοχής στην αξιοποίηση του Δώρου σε όποιο στάδιο και εάν αυτή βρίσκεται, ο δε εκπρόσωπος του Διοργανωτή θα δύναται κατά την απόλυτη κρίση του, εφόσον η παραβίαση λάβει χώρα κατά τη διεξαγωγή της συνομιλίας, να προβεί κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στον νικητή/επιλαχόντα και σε διακοπή της διεξαγόμενης συνομιλίας. Ειδικώς δε διευκρινίζεται ότι εκτός από τον Διοργανωτή, το αυτό δικαίωμα και για τους ίδιους λόγους διατηρεί και η διάσημη προσωπικότητα που συμμετέχει στην συνομιλία. Στην περίπτωση αυτή, ο νικητής ή/και επιλαχών δεν θα διατηρούν καμία απολύτως αξίωση έναντι του Διοργανωτή ή/και της διάσημης προσωπικότητας (ενδεικτικά αποζημίωσης, χρηματικής ικανοποίησης ή/και αξίωση επανάληψης της συνομιλίας), θα αποβάλλονται δε οριστικά από οιαδήποτε περαιτέρω φάση του Διαγωνισμού, του Διοργανωτή δυνάμενου να αξιώσει σε βάρος του την αποκατάσταση οιασδήποτε υλική ζημίας ή/και ηθικής βλάβης από την παραβίαση των όρων διεξαγωγής της συνομιλίας, ως συνολικά τίθενται στο παρόν κεφάλαιο των όρων του Διαγωνισμού.

Ζ. Τροποποίηση Όρων-Δώρου

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει μονομερώς και οποτεδήποτε τους όρους και το Δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους συμμετέχοντες, τους νικητές που τυχόν αναδειχθούν από την κλήρωση ή/και οιοδήποτε τρίτο.

Η. Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας ανάδειξης νικητή και εκτέλεσης του Δώρου ως τίθεται στους όρους Ε και ΣΤ κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή έναντι νικητή και δυο επιλαχόντων παύει να υφίσταται. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της εκτέλεσης του Δώρου, ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Θ. Προσωπικά Δεδομένα

Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό παρέχει στον Διοργανωτή την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους παρόντες όρους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από το Διοργανωτή, όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα κοινοποιηθούν από την www.ticketmaster.gr και τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την εν γένει προβολή – παρουσίαση του Διαγωνισμού,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την εκτέλεση του Δώρου.

Μετά την εκτέλεση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.

Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) , οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο του Διοργανωτή ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο notifications.desmos@gmail.com.

Ι. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης και του αποτελέσματος της κλήρωσης, της διαδικασίας τελικής ανάδειξης του νικητή, και της εκτέλεσης του Δώρου. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχθεί το Δώρο και δεν υπογράψει τη Δήλωση αποδοχής και εκτέλεσης του Δώρου, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από τον Διοργανωτή. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site του Διοργανωτή «www.desmos.org»

Για πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί το με το info@desmos.org και την Εκάβη Βαλλερά στο +302168090840 και +306972089984.

 

 

COMPETITION “DESMOS 21 for 21”

Α. Introduction

 1. The Non-Profit Foundation with the name “DESMOS NON-PROFIT FOUNDATION” and the distinctive title “DESMOS” (hereinafter referred to as the “Organiser”), with T.I.N. 997460285, having its registered office in Athens, at 71 Athens Avenue, is organising this competition entitled “DESMOS 21 for 21” (hereinafter referred to as “the Competition”), in accordance with the following terms of participation (hereinafter referred to as the “Terms and Conditions”), which will be posted and updated as necessary (for example, in case of an extension of the duration) during the Competition, on the website www.desmos.org (hereinafter referred to as the “Website”).
 2. The purpose of these terms is to define the conditions and the general terms of participation in the Competition for each person interested in participating in the Competition, the procedure for determining the winners in the context of the Competition and the description of the exact procedure and terms governing the stage of utilisation of the Competition Prizes and binding the winners of the Competition.
 3. Participation in the Competition takes place through the completion of the lottery ticket purchase and implies automatic and unconditional acceptance of all the terms, conditions and procedures of the Competition without exception, which (terms, conditions, procedures): (a) fully bind the participants as to the framework of their participation in the Competition, the framework for the identification of the winners of the Competition and the framework for the use of the Competition Prizes; (b)are included in this notice; and (c) are updated, (without limitation, e.g. in the event of an extension of its duration) on the Website without any further obligation on behalf of the Organiser with regards to informing the participants of any such amendment. Applicants must ensure that they are informed in a timely manner of any changes to the terms of the Competition by visiting the Website. These terms and any updates thereto shall be kept in a notary’s office, certified as to their date of execution.

Β. Duration, entitlement and method of participation in the Competition

 1. The total duration of the DESMOS 2021 Competition is set from Thursday 23/09/2021 at 10:00 a.m. (local Greek time) until Tuesday 02/11/2021 at 21:00 p.m. (Greek local time) (hereinafter referred to as the “Duration”).
 2. It is explicitly stated that, once the Competition ends or after any change in the duration of the Competition, entries are no longer possible, nor are they in any way binding the Organiser. In this case, by participating in the Competition, entrants irrevocably accept that they do not obtain any right or claim against the Organiser, nor are they entitled to request either the continuation of the expired competition, or the delivery of the undelivered prize, or any compensation whatsoever.
 3. Those who have reached the age of 16, are eligible to participate in the Competition. For those who have not reached the age of 16, participation is only possible with the consent of the individual(s) who exercise(s) parental authority, while participation in the online chats provided as a Prize can only take place in the presence and supervision of one of the individuals exercising parental authority over the underage participant. It is clarified that the Organiser has the right to request the demonstration of the participants’ and/or winners’ identity cards, at any stage of the Competition and specifically, after the winners have been declared winners, in order to confirm the aforementioned requirement of having reached the age of 16 years, which is a necessary requirement for the participating winner to be able to utilise the Competition prizes. In the event that the participant and/or at a later stage the winner is found to be a minor and who falsely declared that they are over 16 years of age, they will be automatically excluded from the Competition process at any stage and if they have already been declared the winner, they will automatically lose the Prize they have won, without the Organiser being liable in any way for the aforementioned exclusion and/or loss of the Competition Prize.
 4. Those wishing to participate in the Competition must, after visiting the Website www.ticketmaster.gr, successfully complete the process of purchasing the available raffle tickets, following the instructions laid down on the relevant raffle ticket sales pages, and set out in these Terms and Conditions. Each raffle ticket gives the buyer the right to participate in the prize draw set out in clause D Draw – Nomination of the Winners under the terms and conditions set out in these Terms, in order to win a short online conversation with one of the celebrities participating in the raffle. For each celebrity who donates their time for the online conversation as the Prize, a separate draw will take place among the participants who have successfully completed the raffle ticket purchase for that particular celebrity. A prerequisite for the provision of the Prize is the signing and acceptance by the respective Winner of the Declaration of Acceptance and Utilization of the Prize, which includes the terms and conditions under which the fulfilment of the above mentioned short online conversation with the celebrity via videoconference is subject to.
 5. Each participant may enter the Competition as many times as they wish, throughout the duration of the Competition, by purchasing one or more tickets for the same or a different celebrity.
 6. In the event that, at the Organiser’s sole discretion, an entry does not comply with the above specifications and/or the Terms and Conditions of the Competition or the entry is, at the sole discretion of the Organiser, in itself the product of illegal technical interference with its systems or fraud in general or unfair interference by the entrant or a third party, the Organiser may at any time and at any stage of the Competition disqualify an entry and, in the case of an entry that has already been declared the winner, the Organiser may declare the relevant entry to be ineligible for obtaining the prize.

C. Competition Prize

 1. A total of 21 winners will be selected from the Competition, who’s Prize will be to win the opportunity, subject to the terms and conditions of Clause F, of having a short online conversation exclusively with the celebrity for whom they have purchased a ticket, via videoconference (hereinafter the “Prize”).
 2. The Prize is specific and cannot be exchanged, nor can it be asked to be substituted with another or redeemed in cash or other prizes, for any price. The replacement of the winner in terms of participation in the chat by another individual is also not permitted.
 3. The utilisation of the Prize requires the responsibility and diligence of the successful participant for the availability of a suitable computer unit and internet connection, capable of easily carrying out a short online chat via videoconference. The Organiser has no liability whatsoever for the security, quality, availability and adequacy of the winner’s network efficiency and has no obligation or liability for any damage or technical problem detected with regards to technical issues or in the subscribed winner’s telecommunication equipment of the (for which they are solely responsible) and/or in the relevant third party communication platforms (e.g. Zoom, Skype, etc.), which may affect the use of the service required to carry out the web chat provided as a Prize via video conferencing.
 4. The Organiser and any of its affiliated companies, their employees, managers and executives shall not be liable in any way whatsoever, for any direct, indirect, moral, confirmed or any other kind of damage arising from or connected with the carrying out of this Competition.

Furthermore, the Organiser shall have no liability whatsoever, criminal or civil, to any of the parties of the Competition (winner and celebrity) or any third party, for any accident and/or any kind of damage and/or injury, physical, material or otherwise, caused to them and directly or indirectly related to the Prize or the Competition or due to any other cause.

The Organiser is exempted from the obligation of granting the Prize in cases where the terms of participation in the Competition have not been adhered to in any way.

 1. The Prize must be utilised exclusively within a period of twelve (12) months, starting from the nomination of the participant as the winner and may not be transferred to any other individual other than those whose required information / credentials have been collected within the given time limits.
 2. Furthermore, the Organiser shall not be liable in the event of any delay in delivery or cancellation of the Prize for reasons of force majeure and/or for reasons attributable solely to acts and/or omissions of the celebrity.

D. Draw – Nomination of the Winners

 1. Through the procedure set out above from within the valid Competition entries, 21 (twenty-one) winners will be declared from among the participants, following a draw for each Prize, and two (2) runners-up in the order of their draw for each win. A draw will be held for each celebrity, at the end of which 1 (one) winner and 2 (two) runners-up will be selected in accordance with the aforementioned.
 2. The winners and runners-up will be selected by randomly selecting ticket numbers through an electronic draw, via the online draw platform random.org, which ensures that there is no human intervention and the Organiser cannot interfere and/or influence it. The extraction of the relevant excel, with ascending numbering per draw from the administrative page of www.ticketmaster.gr, as specified by the above electronic platform, will be performed in the presence of a notary.
 3. The draw for the winners will take place electronically on Wednesday 03/11/2021 at 2:00 pm. (Local Greek Time) at the notary’s office who will execute the aforementioned (see clause 2) deeds, in the presence of an Organiser’s representative(s). If for any reason, it is not possible to conduct the electronic draw on the aforementioned day and time, the Organiser reserves the right to change the day and time of the draw with prior notice.

E. Notifying the Winners – Prize Receipt

 1. The winners will be notified by email using the details which they have provided, where they will be asked for further contact and identification details. Each winner is required to respond within 7 (seven) days of the above notification.

If a Winner does not respond to the Organiser’s email communication within 7 (seven) days from the date and time of their initial notification – disturbance about the Prize reimbursement process, by sending their full contact details (name, mobile phone, e-mail, home address) within the same period, in order to complete the communication with them for the purpose of verifying their identity when delivering the Prize, or if it is established that they do not meet the appropriate conditions for participation, they shall lose the relevant right, in which case the Organiser shall be exempted from any obligation towards them.

 1. In the event that the winner is disqualified from receiving the Prize, the Organiser will contact the first (1st) runner-up in the order of the draw in the same manner as set out in clause 1 of this section. If the first (1st) runner-up does not respond to the relevant communication – disturbance on behalf of the Organiser within 7 (seven) days from the time of the above initial communication – disturbance on behalf of the Organiser, the Organiser will then contact the next runner-up in the order of the draw following the same procedure as in clause 1 of this section, and the second runner-up must respond to the relevant communication – disturbance within 7 (seven) days as above. In the event that communication is not feasible with any of the runners-up, then the Prize will be cancelled and the Organiser is exempted from any obligation under the Competition framework.

The Organiser will announce the winning numbers on its website, via an Instagram and  Facebook post on Wednesday 03/11/2021.

 1. A winner can be cancelled, at any stage, including that of the prize utilisation, for the following reasons:

(a) if, for any reason, they do not fully accept these terms in their entirety, all of which are considered material, and do not sign a declaration to that effect;

(b) if their participation does not meet any of the conditions herein;

(c) if, in the Organiser’s demonstrated belief, the Participant’s participation is in itself the product of unlawful technical interference with the Organiser’s systems or fraud or other improper interference by the Participant or a third party;

(d) if any of the information declared is false;

(e) in the event that, for any reason, an attempt to contact the winner within a reasonable time after the draw is unsuccessful;

(f) in the event that for any reason the Winner does not present themselves as stipulated above or presents themselves in a delayed or inappropriate manner when utilising the Prize.

 1. Upon execution of the Prize, the Winner will need to present a police ID card in order to verify their identity and their age. If the winner is under 16 years of age, the prize can only be executed while in the presence of the individual exercising parental authority. The Winner assumes sole responsibility and the timely planning for the arrangement of the above details for the acceptance of their Prize. The Organiser reserves the right, in its sole discretion, to dispose of any Prize not claimed and/or received by the Winner in a timely manner, in accordance with the above procedures and conditions, in which case, it shall be relieved of any liability towards the relevant Winner.
 2. The Organiser is exempted from the obligation to fulfill the Prize in cases where the terms of participation in the Competition have not been adhered to in any way.
 3. By submitting their entry into the Competition, each participant exclusively grants the Organiser, for the purposes of the Competition, without any charge to the latter, a non-exclusive license to use their name, image and any other necessary details related to their personality and identity, for the purpose of using these details in the context of advertising and promotional activities of the Competition during and after the end of the Competition. As an indication, the Organiser reserves the right to publish the participants’ image and name via photo, audio and video material in printed and electronic media (TV, magazines, Internet, social media such as Facebook, LinkedIn, News App etc. ) and in any other medium the Organiser chooses in Greece and abroad, in the context of promotion, advertising exploitation of the Competition and any event related to the presentation of the Competition, such as the utilisation of the Prize, as archival material for its promotion at events, seminars, lectures and similar activities of the Organiser, etc.
 4. By taking part in the Competition, each winner unconditionally consents to the above without payment of any fee or compensation. Without prejudice to the above, the winner’s refusal to participate in any relevant promotional programme or other announcement or refusal to have their name included in entries, if invited to do so, shall entitle the Organiser to refuse to grant the relevant Prize, or to withdraw it. Taking part in the competition implies the express and unconditional consent of the participant to the entry of their personal data concerning them in a file to be kept by the Organiser, for the purpose and in the context of conducting the competition, in accordance with the provisions of the applicable national legislation and the General Data Protection Regulation (EU 679/2016).

F. Fulfilment of the Competition Prize

 1. The winner of each draw wins the opportunity to chat online (via a suitable Zoom platform, Skype, Microsoft Teams) with the celebrity for whom they have purchased the valid winning ticket. In the event of the winner failing to communicate with the Organiser in the manner and in accordance with the process set out in clause E, the first runner-up will be entitled to do so, followed by the second runner-up if communication with the first runner-up is not feasible. The communication will have the following binding features for the winner/runner-up:

(1.a.) will have a maximum time limit of fifteen (15) minutes;

(1.b. ) it will be online and more specifically, it will be conducted remotely and through a platform indicated by the Organiser (indicatively Zoom, Skype, Microsoft Teams) and through a specific link which the Organiser will send to the winner in due time, the winner being fully responsible for the infrastructure and technical suitability and knowledge in relation to their successful connection to the indicated platform as well as the smooth operation of the connection to it in the context of the chat;

(1.c.) will have a strictly predetermined content and will be specifically limited to questions from the winner to the celebrity that have been previously brought to the attention and approved by the Organiser and the celebrity, as set out in the terms of this section;

(1.d.) will be attended exclusively by the Winner, the celebrity with whom the Winner will have a conversation with and, in order to ensure proper compliance with the terms and conditions for the use of the Prize, the representative of the Organiser with the supervisory powers assigned in this section in relation to the realisation of the conversation;

(1.e) any filming, recording or reproduction of the content of the conversations will be explicitly prohibited without the prior written consent of the Organiser.

 1. The conversation may be scheduled between two (2) and twelve (12) months from the date of delivery by the Winner to the Organiser of the Declaration of Acceptance and Fulfilment of the Prize as provided for in clause 3 of this section. The exact day and time of the chat will be scheduled by the Organiser based on to the availability of the celebrity who will chat with the winner and taking into account – without the Organiser being bound by that – the availability of the winner/runner-up. If for any reason, it is not possible to agree on a date and time due to the unavailability of the winner/runner-up, provided the latter has been invited at least twice by email to participate in the chat at a date and time predetermined by the Organiser, the Organiser has the right to cancel the Prize. If the winner/prize draw winner does not appear on the agreed online medium, at the scheduled time and date, the Organiser has the right to withdraw the Prize.
 2. The prerequisite for the granting of the Prize and the implementation of the aforementioned conversation, is the acceptance and signing of the written Declaration of Acceptance and Fulfilment of the Prize by the Winner/Runner-up, which sets out the terms and conditions of participation in the fulfilment of the Prize and the acceptance of which constitutes an essential condition for the performance of the Prize to each Winner. After the winner selection, the Organiser must deliver the aforementioned document within reasonable time, and the winner must sign each page of the document and put their name and signature in full at the end of it and obtain a certification of the authenticity of the signature from a public authority, and then deliver it at their own expense to the Organiser in its original form. Refusal or failure by the Winner to fulfil the above obligations shall entitle the Organiser to disqualify the Winner from the Prize without any claim by the Winner against the Organiser.
 3. For the above mentioned conversation, each winner, or runner-up in case of winner unavailability, will have to submit the questions they wish to ask the celebrity, in writing, via email to the Organiser, the maximum number of which is agreed to be 10 questions, within a period of ten (10) days from the date on which they are invited by the Organiser to submit these questions. If the winner does not submit their questions in time, their entry will be voided, and the Organiser will then contact the next runner-up in the order of the draw as set out above. If it is not possible to contact any of the runners-up, then the Prize will be cancelled.
 4. The content and number of questions, are at the sole discretion of the Organiser, as well as at the sole discretion of the celebrity to whom the execution of the conversation relates to. The submission of questions will be subject to the written consent of the Organiser towards the winner, which will also be provided via email, and no question may be submitted by the winner, unless the winner has received prior written consent from the Organiser, which (consent) will include the exact content and number of questions the Winner is allowed to submit. In the event that any or all of the questions are deemed inappropriate, the winner has the right to resubmit the questions after correcting, replacing or removing the inappropriate questions and sending the revised questions to the Organiser for approval in a timely manner, and specifically within one (1) day from the initial notification.
 5. Questions containing, among other things, content that is offensive to public decency and morality or that contains ambiguities or other technical defects will not be accepted. In addition, questions with content involving personal data (sensitive and non-sensitive) of the participating celebrity will not be accepted. Also, entries that contain content which is offensive in terms of honour and dignity against Public or Administrative or Religious Authority or any third party), content that is abusive, inflammatory, racist, or subject to the provisions of the law or in any other way inappropriate at the absolute discretion of the organiser will be withdrawn.
 6. In the event that the winner by submitting questions or during the chat, at the sole discretion of the Organiser:
 7. a) offends the celebrity, morals, honour and dignity, and integrity of the interlocutor and/or involves personal data (sensitive and non-sensitive);

(b) deviates from the approved questions, the subject matter, morality, and respect for public decency,

 1. c) addresses content that is abusive, inflammatory, racist, or contrary to the applicable provisions or in any other way inappropriate;

(d) violate any of the standards and/or commitments set out in this section in relation to the conduct of the conversation;

will be instantly disqualified from the participation process for utilisation of the Prize at whatever stage it may be, and the Organiser’s representative may, at their sole discretion, if the violation takes place during the conduct of the chat, proceed, at their sole discretion and without prior notice to the winner/runner-up, to terminate the ongoing chat. More specifically, it is specified that, in addition to the Organiser, the celebrity participating in the chat, has the same rights and for the same reasons. In such a case, the winner and/or runner-up will not retain any claim whatsoever against the Organiser and/or the celebrity (including but not limited to compensation, monetary compensation and/or a claim for a repetition of the conversation), and will be permanently excluded from any further phase of the Competition, the Organiser being able to demand from them the compensation of any material and/or moral damage resulting from the violation of the terms of the chat, as set out as a whole in this chapter of the Competition Terms and Conditions.

G. Modification of Terms-Prize

The Organiser reserves the right on a reasonable cause to change the terms, conditions and the Prize unilaterally and at any time, to postpone or cancel the Competition and the draw, without any prior notice. In such event, the Organiser will not be under any obligation to compensate the participants, any winners that may be selected by the prize draw and/or any third party.

H. Competition End

Once the Competition has ended as well as the end of the winner selection process and the fulfilment of the Prize as set out in terms E and F as mentioned above, any obligation of the Organiser towards the winner and the two runners-up shall no longer exist. Once the Competition ends, as well as the fulfilment of the Prize, the Organiser shall have no further obligation towards the participants.

I. Personal Data

By taking part in the Competition, the participant provides the Organiser with their unconditional permission and consent to the use and processing of personal data concerning them for the purposes of the Competition in accordance with the specific provisions of these terms and conditions.

Participation in the Competition implies the express and unconditional consent of the participant both for the entry of personal data concerning them in a file to be kept by the Organiser and for the processing of such data, in accordance with the provisions of the applicable national legislation and the General Data Protection Regulation (EU 679/2016), in the context of the conduct and achievement of the purpose of the Competition.

With regard to the Winner of the Competition and any runners-up, the Organiser informs that the Organiser will process their personal data, which will be provided by www.ticketmaster.gr and themselves, for the purpose of informing them and publishing the results of the Competition, the general promotion – presentation of the Competition, in accordance with the specific provisions of these Terms and Conditions, as well as the performance of all actions necessary for the execution of the Prize.

Once the Prize has been fulfilled and at the end of the Competition, any participant data, whether personal or not, of the winner and any runners-up of the Competition, obtained in the context of this Competition, will be destroyed.

For any exercise by the winner of the Competition and/or any runners-up of their rights arising from the provisions of national legislation and the General Data Protection Regulation (EU 679/2016), the latter may contact a representative of the Organiser or send an enquiry to notifications.desmos@gmail.com.

J. Acceptance of terms – jurisdiction – applicable law

Taking part in the Competition constitutes full and unconditional acceptance of all of these terms and conditions, the draw procedure and the result of the draw, the final selection of the winner, and the fulfilment of the Prize. The Winner may be disqualified, at any stage, for the following reasons: a. if, for any reason, they do not receive/accept the Prize and do not sign the Declaration of Acceptance and Fulfilment of the Prize; b. if, for any reason, they do not not fully accept these terms and conditions in their entirety, all of which are deemed to be material.

Any dispute that may arise in relation to the Competition and the application of these Terms will be resolved amicably at the first instance by a panel selected by the Organiser. Furthermore, for any dispute that cannot be resolved as defined above in relation to the above Competition, the Courts of Athens shall have exclusive jurisdiction and Greek law shall be applicable.

These terms of participation in the Competition have been posted on the Organiser’s website “www.desmos.org”

Any interested party may contact info@desmos.org and Ekavi Valleras at 2168090840 and 6972089984 for more information on the Competition.